Výrazný šperk pre ženu s osobitým štýlom

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok LA GARCIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok podnikateľa Andrea Balašov – LA GARCÍA, miestom podnikania Mliekárenská 16013/19, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 43 318 746, zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo 110-163148 (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito VOP alebo objednávok potvrdených predávajúcim a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného predávajúcim.

Záväznosť týchto VOP môže byť obmedzená alebo vylúčená len na základe osobitnej písomnej dohody medzi Predávajúcim a kupujúcim, ak táto dohoda predchádzala uzavretiu kúpnej zmluvy či potvrdeniu objednávky zo strany Predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP.

 

I. Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie podnikateľ: Andrea Balašov – LA GARCÍA, miestom podnikania Mliekarenská 16013/19, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 43 318 746, zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo 110-163148, telefonický kontakt: +421 905 935 444

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej údaje sú uvedené v objednávke.

3. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci ponúkané predávajúcim na predaj podľa ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.lagarcia.sk (internetová predajňa).

4. Objednávkou sa rozumie formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho www.lagarcia.sk, vygenerovaný elektronickým systémom.

5. E-mailom predávajúceho sa rozumie: info@lagarcia.sk.  E-mailom kupujúceho sa rozumie e-mailová adresa uvedená v objednávke kupujúceho.

6. Poštovou adresou predávajúceho, na ktorej je možné uplatniť si reklamáciu, sťažnosť alebo akékoľvek iné práva, sa rozumie adresa: Andrea Balašov – LA GARCÍA, Mliekarenská 19, 821 09 Bratislava.

7. Zákonom sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

II. Objednávka tovaru a uzavretie zmluvy

1. Pre objednanie tovaru je potrebné kliknúť myšou na obrázok vybraného tovaru, určiť počet objednaného tovaru a  potvrdiť jeho pridanie do košíka. Tovar bude vložený do nákupného košíka. Objednávka sa realizuje potvrdením funkcie označenej ako „Pokladňa“ s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti). Potvrdením objednávky je ňou kupujúci viazaný a zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky. Po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu  na jeho emailovú adresu potvrdenie objednávky. Obsahom potvrdenia objednávky bude uvedenie špecifikácie tovaru, ceny tovaru, termínu dodania a miesta dodania (ďalej ako „potvrdenie objednávky“). Kúpna zmluva je uzavretá zaslaním potvrdenia objednávky do e-mailu predávajúceho.

3. V prípade zistenia vyššej ceny objednaného tovaru ako bola cena uvedená v ponuke tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Akékoľvek dodatočné zmeny týkajúce sa objednávky sú kupujúci a predávajúci povinní oznámiť druhej zmluvnej strane písomnou formou e-mailom alebo doporučenou zásielkou odoslanou poštou.

4. Ak potvrdenie objednávky nebude kupujúcemu doručené do 10 dní a ak kupujúci má záujem o tovar predávajúceho, kupujúci si skontroluje, či v objednávke uviedol správny e-mail alebo môže kontaktovať predávajúceho na e-maile predávajúceho alebo telefonicky.

5. Ak v objednávke kupujúci uviedol podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane predávajúceho vzniesť protest proti takýmto podmienkam neznamená, že ich schválil a tieto VOP ostávajú aj v takom prípade záväzné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

III. Dodacie podmienky

1. Tovar je predávaný podľa ponuky predávajúceho  uverejnenej na internetovej stránke www.lagarcia.sk. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v čase a spôsobom uvedenom v potvrdení objednávky, najneskôr do 30 dní od dňa potvrdenia objednávky.

2. Pri objednávke viacerých tovarov s rôznou lehotou dodania je predávajúci oprávnený objednaný tovar dodať kupujúcemu aj vo viacerých dodávkach.

3. Dodacia lehota uvedená na internetovej stránke www.lagarcia.sk má orientačný charakter, avšak (i) pri tovare na sklade dôjde k jeho odoslaniu kupujúcemu do 48 hodín od uhradenia kúpnej ceny alebo od potvrdenia objednávky, ak je tovar dodávaný na dobierku, (ii) pri tovare, ktorý nie je na sklade dôjde k jeho dodaniu kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, ktorá začína plynúť po uhradení kúpnej ceny tovaru alebo v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, ak je tovar dodávaný na dobierku a (iii)  pri tovare, ktorý  je zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného kupujúceho, dôjde k jeho dodaniu kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, ktorá začína plynúť po uhradení minimálne 50 % kúpnej ceny tovaru. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny dodávateľa nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky a odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci povinný vrátiť ju kupujúcemu na účet oznámený kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky platené alebo poštovou poukážkou na adresu bydliska uvedenú kupujúcim v objednávke, v lehote do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania tovaru sa predlžuje o čas (a) celozávodnej dovolenky výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru, (b) prerušenia výroby tovaru výrobcom, prerušenia výkonu práce dovozcom alebo dodávateľom, (c) omeškania výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa s dodaním tovaru predávajúcemu.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu do miesta dodania uvedeného v objednávke. Tovar bude odoslaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD alebo iným kuriérom formou balíka za príplatok.

6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky alebo v mieste, v ktorom si dohodne prevzatie tovaru s kuriérom. Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu okamihom prevzatia všetkých častí tovaru kupujúcim alebo inou osobou nachádzajúcou sa v mieste odberu poverenou prevziať tovar alebo odmietnutím prevzatia tovaru alebo neprevzatím tovaru v odbernej lehote. Tretia osoba musí byť kupujúcim splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a je povinná predložiť originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. V prípade vrátenia tovaru predávajúcemu je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

6. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť do doby zaplatenia kúpnej ceny.

7. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na adresu miesta dodania zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku  a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal a vykonať prehliadku tovaru hneď po jeho prevzatí. Kupujúci je povinný vyskúšať si tovar bez toho, aby odstránil plombu nachádzajúcu sa na tovare. V prípade odstránenia plomby a používania tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru a je povinný predávajúcemu uhradiť sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty.

9. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi/poštovému kuriérovi, obal otvoriť a za prítomnosti dopravcu/poštového kuriéra skontrolovať stav tovaru.  V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca/poštový kuriér a zaslať ho predávajúcemu. Pri porušení tejto povinnosti si môže Kupujúci uplatniť nároky z neskôr zistených vád len v prípade, ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

IV. Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny výšky daní alebo zavedenia novej dane, dovoznej prirážky alebo cla a je povinný o tom informovať kupujúceho.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v súlade s kúpnou zmluvou, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v lehote do 3 dní po potvrdení objednávky. Ak nejde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho, je kupujúci oprávnený zaplatiť kúpnu cenu aj na dobierku v hotovosti/ platobnou kartou pri dodaní tovaru alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo prostredníctvom PAYPAL.

4. Pri platení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom alebo platobnou kartou sa za deň zaplatenia považuje deň pripísania kúpnej ceny v dohodnutej výške na účet predávajúceho. Pri platení kúpnej ceny na dobierku alebo v hotovosti sa za deň zaplatenia kúpnej ceny považuje deň prevzatia peňazí predávajúcim resp. kuriérom.

5. Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani pri prevzatí tovaru (ak sa tak dohodol s predávajúcim), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 EUR. Zmluvné strany považujú dohodnutú zmluvnú pokutu za primeranú, keď ide o sumu pokrývajúcu náklady predávajúceho na dodanie tovaru (balné a poštovné).

6. K cene tovaru si predávajúci pripočíta poštovné podľa spôsobu a adresy dodania tovaru. Cenník poštovného je možné si pozrieť tu.

 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný na základe objednávky kupujúceho a v súlade s potvrdením objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne, bežnej kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Kupujúci je povinný:

a) tovar  dodaný na základe objednávky kupujúceho a v súlade s potvrdením objednávky predávajúceho prevziať,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote splatnosti,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno a dobrú povesť predávajúceho,

d) potvrdiť prevzatie tovaru kuriérovi.

4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru informoval na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o názve a mieste podnikania predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v článku I VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v článku I. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v článku I. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej podstránke stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v článku VI. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v článku VI. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona  a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v článku VI týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v článku VI. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v článku VII týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval v článku VII. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval v článku VII týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, keď predávajúci sa nezaviazal dodržiavať kódex správania,

n) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval v článku XII. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval  v článku XII. týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

v) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia tejto lehoty. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom obvyklým ako pri nákupe v „kamennom“ obchode a zistiť vlastnosti a funkčnosť kúpeného tovaru. Právo odskúšať tovar však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pri skúšaní tovaru nie je kupujúci oprávnený odstrániť plombu z tovaru.

2. Ak kupujúci použije tovar iným spôsobom ako za účelom zistenia jeho funkčnosti a vlastností (napr. odstránením plomby z tovaru) a následne odstúpi od zmluvy, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru a je povinný predávajúcemu uhradiť sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty.

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona a kupujúci sa s nimi riadne oboznámil.

4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, číslo objednávky, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, podpis kupujúceho, číslo účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení; kupujúci môže zaslať tovar späť spolu s dokumentáciou, návodom na obsluhu, záručným listom a v originálnom obale.  Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

6. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, s uvedením čísla účtu, na ktorý je možné peniaze vrátiť.

7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle odseku 1. tohto článku a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, špinavý alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zodpovedá kupujúci za zníženie hodnoty tovaru a je povinný predávajúcemu uhradiť sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty.

9. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v odseku  4. alebo 5. tohto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa odseku 6. tohto článku kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho vrátane tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovej predajni. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

VII. Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na základe kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare  predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho záruku vzťahujúcu sa na ním kúpený tovar v prípade, ak vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

4. Ak tovar vykazuje vady, je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu písomne u predávajúceho na adrese predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah reklamovaných vád tovaru.

5. Reklamačné konanie tovaru, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

a) doručenie písomnej reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, v ktorom je špecifikovaný kupujúci uvedením jeho mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla, mailovej adresy, tovaru, druhu a rozsahu reklamovanej vady,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

c) doručenie kópie dokladu o zaplatení kúpnej ceny.

Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne na e-mailovej adrese alebo poštovej adrese predávajúceho.

6. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

7. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Predávajúci alebo ním poverená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený v prípade jej neopodstatnenosti túto zamietnuť. V takom prípade osoba vybavujúca reklamáciu, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Výsledok odborného posúdenia môže kupujúci pri opätovnom uplatnení reklamácie použiť výlučne v prípade, ak kupujúci zaslal tovar na odborné posúdenie v lehote najneskôr do jedného mesiaca od zamietnutia reklamácie a stav reklamovaného tovaru bol v deň jeho odborného posúdenia rovnaký ako v deň vybavenia reklamácie jej zamietnutím. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12. Kupujúci berie na vedomie, že vadou tovaru nie je odtieň farby tovaru, ak sa farba dodaného tovaru odlišuje od farby tovaru uverejnenej v ponuke predávajúceho na internete, keď presný odtieň farby tovaru je závislý od technického zariadenia používaného kupujúcim na prezeranie ponuky predávajúceho uverejnenej na internete.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo treťou osobou,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou, náhodným zničením alebo náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

15. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, ak je zrejmé, že tovar nie je hygienicky nezávadný a jeho uskladnenie v reklamačnom oddelení prevádzky predávajúceho by mohlo predstavovať riziko v dôsledku jeho mikrobiálneho a iného znečistenia (napr. výskyt hmyzu alebo iných živočíchov, špinavý tovar).

16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Na základe uvedeného predávajúci o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá písomný doklad prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke alebo v reklamačnom protokole. Určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie sa považuje za doručené nasledujúci deň po odoslaní e-mailu. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní od doručenia e-mailu o vybavení reklamácie. Od nasledujúceho dňa je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2,- Eur denne. Ak si kupujúci tovar neprevezme do 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ho prevziať, je predávajúci oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, tovar predať. Z výťažku z predaja si predávajúci odpočíta náklady spojené s predajom, poplatok za uskladnenie a zvyšok vyplatí kupujúcemu bezhotovostným prevodom na kupujúcim oznámený účet.

18. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo odo dňa porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si tovar. Záručná doba pre použitý tovar je 12 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo odo dňa porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si tovar.

19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

21. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa odseku 8. tohto článku nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

23. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa odseku 8. tohto článku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) ak predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a kupujúci je povinný predávajúcemu tovar odovzdať.

24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

25. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

27. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 120 dní.

28. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa odseku 8. tohto článku skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

29. Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním, opotrebovaním výrobku (vadou vzniknutou bežným používaním výrobku je napr. zmena farby výrobku v dôsledku slnečného žiarenia; odtrhnuté časti ako pierka, chĺpky a pod.), mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, skladovaním, poškodením , náhodným poškodením a pod.

30. Predávajúci sa nezaviazal dodržiavať kódexy správania podľa § 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Zodpovednosť za škodu

1. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré vzniknú jeho zavinením alebo zavinením tretích osôb vykonávajúcich v jeho mene kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto VOP.

2. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu jeho zavinením alebo zavinením tretích osôb konajúcich v mene kupujúcehp, v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.

 

IX. Poskytnutie osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

X. Vyššia moc

1. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí kúpnej zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy a ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie zmluvných záväzkov účastníkov. Za vyššiu moc nie sú považované hlavne nepredvídateľné zmeny ekonomického, finančného alebo menového rázu a bežné obchodné riziká.

2. O výskyte okolností a následkov vyššej moci je povinná druhú stranu upovedomiť strana, ktorá sa nesplnenia záväzku dovoláva, a to najneskôr v lehote 48 hodín od jej vzniku. V inom prípade sa zmluvná strana nemôže vyššej moci dovolávať.

3. V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po ktorú budú účinky a následky vyššej moci trvať. Pri trvaní prekážky vyššej moci dlhšej než 2 mesiace sa strany pokúsia prejednať možnosť pokračovania v plnení kúpnej zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty je každá zo strán oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, po splnení záväzkov, ktorých splneniu vyššia moc nebráni, bez povinnosti platiť odstupné.

 

XI. Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie či iný úkon v písomnej forme uskutočnený na základe kúpnej zmluvy a týchto VOP bude uskutočnený v slovenskom jazyku a bude doručovaný na adresu sídla alebo trvalého bydliska zmluvnej strany uvedenú v kúpnej zmluve alebo na inú písomne oznámenú adresu druhej zmluvnej strany alebo na e – mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o zmene svojich údajov týkajúcich sa mena, sídla/ bydliska a kontaktnej adresy, ak je odlišná od sídla/bydliska, vrátane e – mailovej adresy. Dňom doručenia oznámenia o zmene adresy vzniká druhej zmluvnej strane povinnosť zasielať písomnosti na túto novú adresu. Doručením akýchkoľvek písomností na základe týchto VOP alebo v súvislosti s nimi sa rozumie doručenie písomnosti poštou, kuriérom, osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou alebo e- mailom. Za deň doručenia písomnosti poštou alebo kuriérom sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. Za deň doručenia písomnosti e – mailom sa rozumie deň zaslania informácie, ak sa táto nevrátila odosielateľovi ako nedoručená.

 

XII. Záverečné ustanovenia

14.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP  je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.lagarcia.sk.

14.2. Predávajúci uvádza kontaktné údaje orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

14.3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4. Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s týmito VOP je uzatvorená na dobu splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich a k jej zániku dochádza momentom splnenia záväzku predávajúceho dodať tovar a kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s týmito VOP. Kúpnu zmluvu uzatvorenú v súlade s týmito VOP nie je možné vypovedať.

14.5. Kupujúci má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty ARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel skych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk .

14.6. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm.

14.7. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade nesúhlasu je kupujúci oprávnený zaslať predávajúcemu informáciu o nesúhlase s konkrétnymi ustanoveniami týchto VOP a zmluvné strany sú povinné o ich zmene rokovať.

14.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.